Disclaimer

GEBRUIK (BEELD)MATERIAAL, AUTEURSRECHT EN RECHT OP AFBEELDING

Gebruik (beeld)materiaal

De afbeeldingen en andere types objecten in de Erfgoedbank Midwest kunnen in beperkte resolutie voor eigen gebruik worden gedownload, tenzij de eigenaar van de objecten dit niet toegestaan heeft. In dat geval is het niet mogelijk om op de knop 'Downloaden' bij een object te klikken.
Via een overeenkomst heeft de eigenaar, die het origineel in bezit heeft, tevens toestemming gegeven om de beelden te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden zoals educatieve en sociaal-culturele activiteiten (bv. toonmomenten, wandelroutes). Een hogeresolutiekopie voor deze doeleinden kan aangevraagd worden viade knop “Hoge resolutiebeeld en vragen. Vermeld daarbij waarvoor de kopie zal gebruikt worden.
Voor elk ander gebruik (bv. publicatie in een boek, commerciële activiteiten) moet de toestemming gevraagd worden aan de eigenaar die het origineel in bezit heeft. Contacteer de lokale coördinator, hij of zij bezorgt je verzoek aan de eigenaar.
De objecten en collecties worden door de digitalisering en de ontsluiting op de website geen eigendom van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) noch van de Erfgoedbank-partners; ze blijven eigendom van de collectiehouder.

 

Auteursrecht en recht op afbeelding

We hebben ernaar gestreefd de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden en andere objecten in Erfgoedbank Midwest te respecteren. In principe zijn alle beelden en objecten in Erfgoedbank Midwest opgenomen met toestemming van diegene die de auteursrechten bezit. Indien je meent dat voor een bepaald object het auteursrecht van de fotograaf of zijn/haar erfgenamen, of het recht op afbeelding geschonden werd, neem dan contact op met ons zodat de situatie kan worden rechtgezet.
 

PRIVACYVERKLARING

Op 25 mei 2018 ging de General Data Protection Regulation (GDPR) in - ook Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd. Dat is de nieuwe privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. Deze Europese wetgeving gaat verder in op de rechten die u al had via de Belgische Privacywet. Ze legt de nadruk op meer transparantie en controle over uw gegevens. Ze regelt onder andere de rechten die u hebt om steeds controle te hebben over geregistreerde persoonsgegevens op onze websites. Deze wetgeving versterkt dus de bestaande rechten en voert een nieuw recht in, namelijk het recht op de overdraagbaarheid van gegevens. DVV Midwest hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en heeft daarom deze privacyverklaring opgesteld.
Meer informatie over het privacybeleid van de DVV Midwest overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018) vind je op de website van DVV Midwest: https://www.midwest.be/privacy/

 

Wat zijn uw rechten?

De wet geeft u het recht om:
 • een overzicht te vragen van uw persoonsgegevens, welke gegevens verwerkt worden, hoe en waarom deze gegevens verwerkt worden. Dit is uw recht van inzage.
 • persoonsgegevens op te vragen en/of door te sturen naar een derde. Deze gegevens worden bezorgd in een gestructureerde, leesbare vorm, die makkelijk over te dragen is. Dit is het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
 • uw persoonsgegevens te laten aanpassen. Dit is uw recht op verbetering.
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken of, indien nodig, een bezwaar te maken tegen de verwerking
 • uw persoonsgegevens te laten verwijderen als er geen verplichting is om die langer te bewaren. Dit is het recht om vergeten te worden of het recht op het wissen van uw persoonsgegevens. Dit geldt niet voor de gegevens die we wettelijk moeten bewaren of die nodig zijn om onze diensten aan te bieden.
 • niet ongewenst onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluiten, met inbegrip van profilering. Dat betekent dat verwerkingen waarbij via persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van u als persoon worden geëvalueerd, niet zonder uw toestemming mogen gebeuren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over verwerkingen om beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.
Deze rechten gelden voor alle verwerkingen die de DVV Midwest uitvoert. U hebt altijd toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt op elk moment gebruikmaken van de bovenstaande rechten.

Hoe kan u die rechten uitoefenen?
DVV Midwest heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld. Deze bewaakt de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming en kan u aanspreken als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens.
We bezorgen u zo snel mogelijk een antwoord: uiterlijk 30 dagen nadat we uw verzoek en het bewijs van uw identiteit ontvangen hebben. Uw rechten gebruiken kost u normaal niets. Als uw vraag buitensporig is of als u vaak dezelfde vraag stelt, kan DVV Midwest toch een vergoeding vragen of uw verzoek weigeren.

Voor aanvullende informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan je terecht op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

 

Welk type van gegevens worden verwerkt?

Via deze website verwerken wij:
 • Identificatiegegevens: IP-adres van het toestel waarmee u de website bezoekt
 • Gegevens over de pagina’s op de website die u bezoekt
 • Uw reactie, naam, voornaam en e-mailadres als u het reactieformulier bij een digitaal object op de erfgoedbank gebruikt
 • Uw naam, voornaam en e-mailadres als u zich inschrijft op onze nieuwsbrief
 • Uw naam, voornaam en e-mailadres als u ons contacteert via het contactformulier op https://erfgoedbankmidwest.be/Contact/Form

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Wij gebruiken de verzamelde gegevens om:
 • uw reactie te behandelen
 • onze infrastructuur en uw gegevens te beschermen: de identificatiegegevens van de apparaten die verbinding maken met onze website en de activiteiten van de gebruikers van onze website worden bewaard om illegale activiteiten die de website en uw gegevens in gevaar zouden kunnen brengen te voorkomen en te onderzoeken, bijvoorbeeld hacking.
 • onze diensten te verbeteren, bezoekstatistieken worden anoniem bijgehouden. Wij gebruiken deze statistieken om onze website te kunnen verbeteren op basis van de bezoekfrequentie van de webpagina’s.
 • u op de hoogte te houden van onze activiteiten
 • de vraag die u stelt via het contactformulier te beantwoorden

Worden uw gegevens doorgegeven?

We sturen de gegevens die via deze website worden verzameld, nooit door in een vorm waardoor u geïdentificeerd zou kunnen worden.
De statistische gegevens over het gebruik van deze website zijn anoniem. Daardoor kunnen ze niet aan een persoon verbonden worden. Uw gegevens worden niet buiten de Europese Unie bewaard.
In sommige gevallen verplicht de wet ons om deze informatie door te geven aan gerechtelijke autoriteiten.

 

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De bezoekgegevens van de website worden bewaard voor zolang dit nodig is om onze dienstverlening zo goed mogelijk te verzorgen.
De persoonsgegevens verzameld via het reactieformulier bij een erfgoedobject worden deels (naam en voornaam) gepubliceerd op de website en blijven daar zichtbaar totdat u ons laat weten dat deze verwijderd moeten worden.
De persoonsgegevens verzameld via het nieuwsbrief-inschrijvingsformulier worden bewaard zolang u op de hoogte wilt gehouden worden van onze activiteiten.
De persoonsgegevens verzameld via het contactformulier worden bewaard zolang dit nodig is om uw vraag te beantwoorden.

 

Extra informatie? Een klacht?

Indien u niet akkoord bent met de wijze waarop DVV Midwest omgaat met uw persoonsgegevens kan je in eerste instantie terecht bij de DPO. In tweede instantie kan u terecht bij de Vlaamse Toezichtcommissie, waar u de mogelijkheid hebt om klacht in te dienen.

Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC)
Koning Albert II-laan 15 – 1210 Brussel
T 025-53 50 47
E contact@toezichtcommissie.be
W https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie/klachtenprocedure 

Deze websites maakt gebruik van cookies Accepteer.