Tap en Torrestoet Dadizele: praalwagen promotie bier; 15 mei 1983